Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kreacja3d.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż pocztówek i grafik za po­śred­nic­twem sklepu internetowego kreacja3d.pl, re­ali­zu­je Joanna Niwińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreacja 2+3D Joanna Niwińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), po­słu­gu­ją­ca się nu­me­rem NIP 973 070 18 95.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Kreacja 2+3D Joanna Niwińska, Mazowiecka 19/12, 50-412 Wrocław

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kreacja3d.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695409809

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1050 1575 1000 0092 3654 9524

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3
Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie kreacja3d.pl bądź poprzez pocztę elektroniczną.

 2. Przyjęcie zamówienia ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z potwierdzeniem jego dokonania.

 3. Na termin realizacji dostawy składa się: czas realizacji zamówienia (liczony od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności wszystkich produktów lub od momentu wyrażenia przez Klienta zgody na wysyłkę tego, co jest dostępne) + czas dostawy.
  Re­ali­za­cja za­mó­wie­nia roz­po­czy­na się z chwi­lą od­no­to­wa­nia wpła­ty – do 72h od zaksięgowania wpłaty.

 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 6. Kupujący w momencie zamawiania określa sposób dostawy spośród dostępnych opcji: Poczta Polska, Kurier DHL.

 7. Koszty dostawy znajdą Państwo w podsumowaniu koszyka w czasie składania Zamówienia.

 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 4
Płatności

 1. Ceny na stronie są podane w polskich złotych brutto i zawierają wszelkie podatki, cła oraz inne opłaty dodatkowe.

 2. Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są publikowane na stronie internetowej sklepu oraz wskazywane w trakcie składania zamówienia.

 3. Akceptowalne są dwie formy płatności:

 1. przelew bankowy na konto sklepu:

  Kreacja 2+3D Joanna Niwińska

  ul. Mazowiecka 19/12, 50-412 Wrocław

  88 1050 1575 1000 0092 3654 9524

 2. e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 5
Zwrot

 1. Konsument, któ­ry za­warł ze Sprzedawcą umo­wę na od­le­gło­ść, ma pra­wo od­stą­pić od umo­wy bez po­da­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­ny­ch rze­czy.

 2. Sprzedający może przyjąć towary noszące ślady użytkowania i po­trą­cić ze zwra­ca­nej su­my kwo­tę od­po­wia­da­ją­cą zmniej­sze­niu war­to­ści pro­duk­tu przez klien­ta.

 3. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań z niej wynikających.

 4. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem ceny towaru oraz kosztów przesyłki na wskazane przez kupującego konto bankowe.

 5. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu i otrzymania przez sklep nieuszkodzonego towaru.

 6. Konsument po­no­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu rze­czy.

§ 6
Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 2. W razie konieczności klient zobowiązany jest przesłać towar na adres: Kreacja 2+3D Mazowiecka 19/12 50-412 Wrocław

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub obniży cenę towaru – w zależności od żądania Kupującego. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.
 2. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 8
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­ny­mi, Konsument ma moż­li­wo­ść:
  a) zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej Umowy Sprzedaży,
  b) sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy po­wia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów.
 2. Bardziej szcze­gó­ło­wy­ch in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Konsument mo­że szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru do­ty­czą­ce­go zo­bo­wią­zań umow­ny­ch wy­ni­ka­ją­cy­ch z in­ter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

 

 

Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.